img img

Bảng xếp hạng Cấp độ

img img
 • All All
 • Đao Đao
 • Kiếm Kiếm
 • Thương Thương
 • Cung Cung
 • Đại Phu Đại Phu
 • Ninja Ninja
 • Cầm Cầm
 • HBQ HBQ
 • ĐHL ĐHL
 • Quyền Quyền
 • Diệu Yến Diệu Yến
 • Tử Hào Tử Hào
 • Thần Y Thần Y
Hạng Nhân vật Nghề Cấp độ/TS Thế lực Võ huân
201 Faker 162 /0
202 hotgirl002 162 /0
203 TuHao2022 162 /0
204 AcOnNongThon6s 162 /0
205 DT006 162 /0
206 DT005 162 /0
207 DT01 162 /0
208 DT06 162 /0
209 DT02 162 /0
210 DT70 162 /0
211 Sake 162 /0
212 Raiden 162 /0
213 BinZ 162 /0
214 SiSi 162 /0
215 Blueberry 162 /0
216 Maloch 162 /0
217 DaTa 162 /0
218 BiBi 162 /0
219 HaTa 162 /0
220 NiNi 162 /0
221 Hiniu 162 /0
222 Thuonglove 161 /0
223 HanBaoKun 161 /0
224 love02 161 /0
225 Maximus 161 /0
226 TankerPK 161 /0
227 Culi200Cu 161 /0
228 ThisCuLua 161 /0
229 LieuThan 161 /0
230 ArGun 161 /0
231 BachCotTinh 161 /0
232 LiuGrace 161 /0
233 DamTacc 161 /0
234 oMiMi 161 /0
235 MissThree 161 /0
236 EmMoiTapHut 161 /0
237 AnhTraiLang 161 /0
238 TuHaoReal 161 /0
239 HoangDung 161 /0
240 BeNgoan 161 /0
241 HanKiem 161 /0
242 HoaKiem 161 /0
243 ChatChem 161 /0
244 ChemGiet 161 /0
245 DaoNuReal 161 /0
246 NaAnh 161 /0
247 PuPu 161 /0
248 BigMouse 161 /0
249 Daolove 161 /0
250 Jackylet 160 /0