img img

Bảng xếp hạng Cấp độ

img img
 • All All
 • Đao Đao
 • Kiếm Kiếm
 • Thương Thương
 • Cung Cung
 • Đại Phu Đại Phu
 • Ninja Ninja
 • Cầm Cầm
 • HBQ HBQ
 • ĐHL ĐHL
 • Quyền Quyền
 • Diệu Yến Diệu Yến
 • Tử Hào Tử Hào
 • Thần Y Thần Y
Hạng Nhân vật Nghề Cấp độ/TS Thế lực Võ huân
151 BeNa 136 /0
152 Nam5 136 /0
153 Oner 136 /0
154 SipVang 136 /0
155 ThietDao4 136 /0
156 DaiPhu1 136 /0
157 NgocKyLan 136 /0
158 ThietDao3 136 /0
159 ThietDao2 136 /0
160 Sanji 136 /0
161 Kank 136 /0
162 Nam3 136 /0
163 NamAnh 136 /0
164 Dao02 136 /0
165 SipDen 136 /0
166 5678 136 /0
167 SipHong 136 /0
168 H7N7 136 /0
169 Tepp 136 /0
170 OPT3 136 /0
171 ThanNu 136 /0
172 Vina1 136 /0
173 000009 136 /0
174 Taric 136 /0
175 OTP7 136 /0
176 Dao03 136 /0
177 OPT4 136 /0
178 ChiPheo 136 /0
179 PhuNu 136 /0
180 000011 136 /0
181 OPT2 136 /0
182 LolDuy 136 /0
183 00008 136 /0
184 PhanKimLien 136 /0
185 khoai02 136 /0
186 Cau3 136 /0
187 dao12 136 /0
188 Sting 136 /0
189 ConGa4 136 /0
190 HoaMai 136 /0
191 Truong14 136 /0
192 BeTien 136 /0
193 YeuNu 136 /0
194 dao14 136 /0
195 Putt 136 /0
196 ConGa5 136 /0
197 BichDao 136 /0
198 Quynh2 136 /0
199 DaoNe 136 /0
200 DaoNam9x05 136 /0