img img

Download

img img

Google Drive

Phiên bản: V22 Size: 1.6 Gb Download

Dự phòng

Phiên bản: V22 Size: 1.6 Gb Download

Cấu hình chơi game

Tên Đề nghị Thấp nhất
CPU Pentium 3 (1 GHz) Dual Core 2GHz
Memory 4 GB 2 GB
Graphics Nvidia GTX 250 Nvidia 7600
OS Windows 7 Windows XP
Direct X Direct X 9.0c Direct X 9.0c
Hard Disk 13 GB 13 GB

Phần mềm hỗ trợ khác

Tên Phiên bản Tải về
.Net Framework v3.5 Download
VC++ x86 Download