img img

Bảng xếp hạng Cấp độ

img img
 • All All
 • Đao Đao
 • Kiếm Kiếm
 • Thương Thương
 • Cung Cung
 • Đại Phu Đại Phu
 • Ninja Ninja
 • Cầm Cầm
 • HBQ HBQ
 • ĐHL ĐHL
 • Quyền Quyền
 • Diệu Yến Diệu Yến
 • Tử Hào Tử Hào
 • Thần Y Thần Y
Hạng Nhân vật Nghề Cấp độ/TS Thế lực Võ huân
1 HBQTest9 166 /0
2 DaoTest 161 /0
3 KiemTest 161 /0
4 ThuongTest 161 /0
5 CungTest 161 /0
6 DaiPhuTest 161 /0
7 NinTest 161 /0
8 CamSuTest 161 /0
9 HBQTest 161 /0
10 DHLTest 161 /0
11 QuyenSuTest 161 /0
12 MLCTest 161 /0
13 TuHaoTest 161 /0
14 TNTest 161 /0
15 DaoTest9 161 /0
16 KiemTest9 161 /0
17 ThuongTest9 161 /0
18 DPTest9 161 /0
19 NinTest9 161 /0
20 CamTest9 161 /0
21 DHLTest9 161 /0
22 QuyenTest9 161 /0
23 MLCTest9 161 /0
24 TuHaoTest9 161 /0
25 ThanNuTest9 161 /0
26 CungTest9 161 /0
27 XuPro 137 /0
28 YooNa 137 /0
29 YuuNa 137 /0
30 LeeShin 137 /0
31 BillGate 137 /0
32 HunterVN 137 /0
33 BiPro 137 /0
34 Alisa 137 /0
35 Mina 137 /0
36 Suzu 137 /0
37 Tulsa 137 /0
38 ThatTinh 137 /0
39 Sante 137 /0
40 ZzTuongVyZz 137 /0
41 Yorr 137 /0
42 KingOfTulsa 137 /0
43 MuiBuoi 137 /0
44 KingOfHell 137 /0
45 BAAL 137 /0
46 Cuibap2 137 /0
47 TayMonKhanh 137 /0
48 Cuibap5 137 /0
49 V3rSace 137 /0
50 MaNu 137 /0