img img

Bảng xếp hạng Cấp độ

img img
 • All All
 • Đao Đao
 • Kiếm Kiếm
 • Thương Thương
 • Cung Cung
 • Đại Phu Đại Phu
 • Ninja Ninja
 • Cầm Cầm
 • HBQ HBQ
 • ĐHL ĐHL
 • Quyền Quyền
 • Diệu Yến Diệu Yến
 • Tử Hào Tử Hào
 • Thần Y Thần Y
Hạng Nhân vật Nghề Cấp độ/TS Thế lực Võ huân
301 Kuro 136 /0
302 LSDx6 136 /0
303 iDao 136 /0
304 KingOfCafe 136 /0
305 Dam2 136 /0
306 DWaterLaw 136 /0
307 Sharl 136 /0
308 TieuPhu 136 /0
309 MaFiAvn 136 /0
310 Artemis 136 /0
311 MinhAnhz 136 /0
312 Farmer06 136 /0
313 DaoChatChuoi 136 /0
314 BuffTank 136 /0
315 SuperMan 136 /0
316 Kaido 136 /0
317 22222 136 /0
318 222227 136 /0
319 ThanVuong 136 /0
320 HaHa02 136 /0
321 qweqwe7 136 /0
322 SuperBuff 136 /0
323 ChymLeLe3 136 /0
324 0013 136 /0
325 Dam6 136 /0
326 zDao 136 /0
327 TieuLong 136 /0
328 Dam7 136 /0
329 qweqwe1 136 /0
330 Goku5 136 /0
331 LucTieuPhung 136 /0
332 EMBEZ 136 /0
333 Saico 136 /0
334 Dam5 136 /0
335 MrKai 136 /0
336 LaoLao 136 /0
337 BuBu 136 /0
338 Goku4 136 /0
339 NuDaoThu 136 /0
340 ThiBinh 136 /0
341 Dam3 136 /0
342 Sike1 136 /0
343 Evergarden 136 /0
344 NuDaoThuu 136 /0
345 Escape04 136 /0
346 BanhQuy 136 /0
347 ketao3 136 /0
348 HBQQ 136 /0
349 ConGa7 136 /0
350 Trum2 136 /0