img img

Bảng xếp hạng Cấp độ

img img
 • All All
 • Đao Đao
 • Kiếm Kiếm
 • Thương Thương
 • Cung Cung
 • Đại Phu Đại Phu
 • Ninja Ninja
 • Cầm Cầm
 • HBQ HBQ
 • ĐHL ĐHL
 • Quyền Quyền
 • Diệu Yến Diệu Yến
 • Tử Hào Tử Hào
 • Thần Y Thần Y
Hạng Nhân vật Nghề Cấp độ/TS Thế lực Võ huân
301 zXzThuongKa 160 /0
302 zXzDaoThu 160 /0
303 xinhgai 160 /0
304 Harper 160 /0
305 HachTam 160 /0
306 dpnuu 160 /0
307 PhiKiemPK 159 /0
308 TaoNek 159 /0
309 zXzDaiPhu 159 /0
310 tankerG 159 /0
311 TieuHuyen 159 /0
312 Zaken 159 /0
313 zRinazz 159 /0
314 BangHoan 159 /0
315 MissLaDy 159 /0
316 Valakas 159 /0
317 SockG 159 /0
318 Frederick 159 /0
319 Bishop 159 /0
320 Irene 159 /0
321 Doremoon 159 /0
322 Baium 159 /0
323 Amanda 159 /0
324 Ninx 159 /0
325 THPK 159 /0
326 TNPK 159 /0
327 DaoPK 159 /0
328 KiemPK1 159 /0
329 ThuongPK1 159 /0
330 CungPK 159 /0
331 DaiPhuPK 159 /0
332 ThichKhachPK 159 /0
333 CamSuPK 159 /0
334 HanBaoQuanPK 159 /0
335 DamHoaLienPK 159 /0
336 QuyenSuPK 159 /0
337 MaiLieuChanPK 159 /0
338 TuHaoPK 159 /0
339 ThanNuPK 159 /0
340 DKPK 159 /0
341 KKPK 159 /0
342 TKPK 159 /0
343 CKPK 159 /0
344 DPPK 159 /0
345 NJPK 159 /0
346 CSPK 159 /0
347 HBQPK 159 /0
348 DHLPK 159 /0
349 QSPK 159 /0
350 MLCPK 159 /0