img img

Bảng xếp hạng Cấp độ

img img
 • All All
 • Đao Đao
 • Kiếm Kiếm
 • Thương Thương
 • Cung Cung
 • Đại Phu Đại Phu
 • Ninja Ninja
 • Cầm Cầm
 • HBQ HBQ
 • ĐHL ĐHL
 • Quyền Quyền
 • Diệu Yến Diệu Yến
 • Tử Hào Tử Hào
 • Thần Y Thần Y
Hạng Nhân vật Nghề Cấp độ/TS Thế lực Võ huân
401 ZzHBQ 158 /0
402 TNxTN4 158 /0
403 TNxTN6 158 /0
404 TNxTN7 158 /0
405 TNxTN5 158 /0
406 ChemTay 158 /0
407 TNxTN1 158 /0
408 TNxTN2 158 /0
409 TNxTN3 157 /0
410 Rosemary 157 /0
411 TieuPhong 157 /0
412 cam5 157 /0
413 NuHiepSi 157 /0
414 DaiPhune 157 /0
415 SieuBufff 157 /0
416 1Chai2ThangXin 157 /0
417 Aither 157 /0
418 Amun 157 /0
419 Erebos 157 /0
420 Hemera 157 /0
421 Thoth 157 /0
422 Ouranos 157 /0
423 BUFFE 157 /0
424 GODPinnacle 157 /0
425 Baiibe 157 /0
426 ZzRain 157 /0
427 Hathor 157 /0
428 HBQADMIN 157 /0
429 Sekhmet 157 /0
430 Aky03 157 /0
431 CloseU 157 /0
432 KissU 157 /0
433 LoveU 157 /0
434 MrKaRo 157 /0
435 RieuNa 157 /0
436 MissU 157 /0
437 Abel 157 /0
438 Clara 157 /0
439 Brand 157 /0
440 Clare 157 /0
441 NamKKro1 157 /0
442 Kingly 157 /0
443 Axel 157 /0
444 Brandy 157 /0
445 LungLinh 157 /0
446 DeTam 157 /0
447 Alel 157 /0
448 BichDao 157 /0
449 LinhTinh 157 /0
450 Royal 156 /0