img img

Bảng xếp hạng Gold

img img
Hạng Nhân vật Nghề Túi Kho Riêng Kho Chung
401 So91 464,826,912
402 Black 463,961,292
403 TrieuQuanSu 463,639,066
404 ZzAnubis 463,269,521
405 000005 460,976,592
406 Farmgold13 459,901,539
407 JamFU 459,115,287
408 DaoBen 456,843,375
409 Dung02 454,757,298
410 BUGATTI 454,263,651
411 NgoaLong 453,927,446
412 daoTQ 453,494,398
413 alpha7 453,282,247
414 DepKep03 451,919,208
415 YangJiaCam 451,242,016
416 ENel 450,839,811
417 Saico 449,562,712
418 Troll1 449,276,107
419 MauDayNha 447,903,464
420 000009 447,791,711
421 Android18 447,255,019
422 Troll 446,226,741
423 lethinhvt33 445,528,883
424 Tulsa 445,079,293
425 Cherry 441,039,985
426 Daothanh 441,023,497
427 KingOfTulsa 436,919,657
428 VyVy2 436,624,908
429 000006 433,783,394
430 bupbethungphi 433,746,385
431 Sanji 433,449,355
432 phuonglan90 433,185,908
433 XxDaoKhachh 427,681,912
434 Farmgold021 425,774,064
435 Nhat 424,480,226
436 quando 423,797,719
437 009MINH 423,450,993
438 OTP8 422,760,239
439 ViCam 420,392,307
440 Putt 420,288,341
441 HacLong 419,989,403
442 Loki 418,544,008
443 zzFireK 417,787,016
444 xzThanDao 415,465,283
445 TanCong 414,916,901
446 love84 413,891,901
447 Dung01 412,210,000
448 009TueTue11 411,748,922
449 TieuPhu 408,646,679
450 HanPhi 408,404,776