img img

Bảng xếp hạng Gold

img img
Hạng Nhân vật Nghề Túi Kho Riêng Kho Chung
451 Vicki 2,299,296,924
452 MuaReBanDat 2,291,966,748
453 sipdo 2,275,062,661
454 GaiXinh 2,270,287,616
455 LyLyQ 2,266,019,235
456 V3rSace 2,260,885,510
457 HaTa 2,255,077,348
458 iClose 2,251,006,972
459 NamXro1 2,250,704,255
460 d12036 2,250,000,000
461 d12033 2,250,000,000
462 d12031 2,250,000,000
463 d12032 2,250,000,000
464 d12034 2,250,000,000
465 d12041 2,250,000,000
466 d12045 2,250,000,000
467 d12035 2,250,000,000
468 d12037 2,250,000,000
469 d12038 2,250,000,000
470 d12040 2,250,000,000
471 d12039 2,250,000,000
472 d12042 2,250,000,000
473 oMiMi 2,234,349,685
474 Sunnie 2,184,220,367
475 Nhinhi 2,180,000,000
476 HuanNhiNe 2,170,401,008
477 DepGai 2,169,670,031
478 Villa 2,162,716,512
479 Duke1290 2,162,546,266
480 BCCxWave 2,159,843,179
481 AnhKen 2,149,046,937
482 Tino 2,146,396,720
483 MissNice 2,130,758,423
484 Minat 2,116,011,569
485 Tom01 2,106,767,292
486 zJack 2,106,180,441
487 DauPhong 2,105,548,493
488 longnunu 2,097,432,631
489 LandMark 2,095,887,441
490 TieuHan 2,091,710,731
491 d10412 2,081,823,600
492 1KiemTecDic 2,073,005,482
493 VipSoNic 2,071,412,774
494 LieuThan 2,068,357,063
495 Heart 2,067,503,477
496 PeThu 2,050,511,801
497 Oracle 2,030,009,900
498 xia123 2,019,396,223
499 ChymNgannnnn 2,010,400,205
500 BeAk2020 2,005,036,070