img img

Bảng xếp hạng Cấp độ

img img
 • All All
 • Đao Đao
 • Kiếm Kiếm
 • Thương Thương
 • Cung Cung
 • Đại Phu Đại Phu
 • Ninja Ninja
 • Cầm Cầm
 • HBQ HBQ
 • ĐHL ĐHL
 • Quyền Quyền
 • Diệu Yến Diệu Yến
 • Tử Hào Tử Hào
 • Thần Y Thần Y
Hạng Nhân vật Nghề Cấp độ/TS Thế lực Võ huân
4601 taremi 35 /0
4602 BanBanh 35 /0
4603 DacCau 35 /0
4604 khoaitay03 35 /0
4605 Paimon 35 /0
4606 zDK08 34 /0
4607 zDK06 34 /0
4608 zDP05 34 /0
4609 zDK04 34 /0
4610 zDK03 34 /0
4611 zDK02 34 /0
4612 zDK01 34 /0
4613 zDK07 34 /0
4614 Buffadd 34 /0
4615 BaZoKa 34 /0
4616 KiemHao 34 /0
4617 abando2 34 /0
4618 abando1 34 /0
4619 DaoSu 34 /0
4620 baoke 34 /0
4621 ThienKimCT 34 /0
4622 DaoLu 34 /0
4623 OOO6 34 /0
4624 OOO5 34 /0
4625 OOO8 34 /0
4626 OOO7 34 /0
4627 Lucky 34 /0
4628 NayKao 34 /0
4629 Jinn 34 /0
4630 Japan2 34 /0
4631 DaoMocTra 34 /0
4632 zVuongDi 34 /0
4633 haohao 34 /0
4634 gdtrunggian 33 /0
4635 zKINGNINz 33 /0
4636 KhoDo7 33 /0
4637 ToBeo 33 /0
4638 Onee 33 /0
4639 Kirito 33 /0
4640 Japan3 33 /0
4641 HomeLander 33 /0
4642 BeDEMeTrai 33 /0
4643 BeDeMeGai 33 /0
4644 Clone 33 /0
4645 TieuAnh 33 /0
4646 Luci 33 /0
4647 Japan1 33 /0
4648 1112222 33 /0
4649 DaoLu2 33 /0
4650 OutNhay 33 /0