img img

Bảng xếp hạng Võ huân

img img
 • All All
 • Đao Đao
 • Kiếm Kiếm
 • Thương Thương
 • Cung Cung
 • Đại Phu Đại Phu
 • Ninja Ninja
 • Cầm Cầm
 • HBQ HBQ
 • ĐHL ĐHL
 • Quyền Quyền
 • Diệu Yến Diệu Yến
 • Tử Hào Tử Hào
 • Thần Y Thần Y
Hạng Nhân vật Nghề Cấp độ/TS Thế lực Võ huân
201 Oppa4 148 /0
202 Ageha 156 /0
203 2207 139 /0
204 Kiwami 148 /0
205 LiquidBloom 155 /0
206 TuyetDao 159 /1
207 Nhan 134 /0
208 BinZ 162 /0
209 Celica 139 /0
210 Thuong3Chia 158 /1
211 CherryCoCo 163 /0
212 dpchinh 163 /0
213 HaTa 162 /0
214 DPxHutMau 156 /0
215 QuanKul 155 /0
216 thuoclao 145 /0
217 Joey 158 /0
218 KhangNguyen 156 /0
219 Nguyet 155 /0
220 KhongConTrinh 162 /0
221 traimit 146 /0
222 Thinh 155 /0
223 PleikuYeuEm 136 /0
224 ThachHao 149 /0
225 Gladiolus 154 /0
226 HyunKel 152 /0
227 FuckYou 156 /1
228 DiepLienTu 162 /0
229 HoaCuc 154 /0
230 cam5 157 /0
231 heomap 131 /0
232 100VND 134 /0
233 Monshi 137 /0
234 Tisso 162 /0
235 xxSTINGxx 127 /0
236 Zara 139 /0
237 NuHiepSi 157 /0
238 1Dao 164 /0
239 canmotcaiten 144 /0
240 HoangDung 161 /0
241 ThuongQuan 155 /0
242 Sagota 136 /0
243 ThanYXinh 147 /0
244 Flash 155 /0
245 TieuYenTu 132 /0
246 ixxxi 154 /0
247 DonaTrump 154 /0
248 Myey 150 /0
249 VipSoNic 138 /0
250 Thuong 160 /0