img img

Bảng xếp hạng Võ huân

img img
 • All All
 • Đao Đao
 • Kiếm Kiếm
 • Thương Thương
 • Cung Cung
 • Đại Phu Đại Phu
 • Ninja Ninja
 • Cầm Cầm
 • HBQ HBQ
 • ĐHL ĐHL
 • Quyền Quyền
 • Diệu Yến Diệu Yến
 • Tử Hào Tử Hào
 • Thần Y Thần Y
Hạng Nhân vật Nghề Cấp độ/TS Thế lực Võ huân
101 DauTiHong 153 /1
102 DauTiTham 159 /1
103 KimHuongNgoc 159 /1
104 Hotline 160 /0
105 Tino 158 /0
106 BunnyKuto 159 /1
107 SPLyLy 156 /0
108 HoaDa 159 /1
109 iHBQ 159 /1
110 SoiQuan 164 /0
111 NganHa 159 /1
112 zzzzzzzzz 159 /1
113 HoaLai 153 /0
114 1Chai2ThangXin 157 /0
115 Witch 160 /1
116 Tom01 159 /1
117 ekacung 164 /0
118 PhiKiemPK 159 /0
119 Kaii 159 /1
120 choixonggiong 160 /0
121 Roseee 150 /0
122 Yudlee 164 /0
123 Kone 156 /0
124 GirlMienTay 164 /0
125 zKhanhVyz 156 /0
126 ConDiLol 164 /0
127 BichDaoo 165 /0
128 BichDao 157 /0
129 Yves 163 /0
130 NguNgo 164 /0
131 Donaldtrump 139 /0
132 Topson 159 /0
133 NaKan 154 /0
134 DepZaiLenBar 162 /0
135 lFunnyPigl 165 /0
136 SieuuNhan 139 /0
137 zZmAZz 136 /0
138 SophiaParker 159 /1
139 oMiMi 161 /0
140 DeTam 157 /0
141 OneKill 165 /0
142 HanBaoKun 161 /0
143 TheSaw 165 /0
144 CuLua1 163 /0
145 Culua2 163 /0
146 Wind 140 /0
147 SiSa 165 /0
148 HotBoiHanQuac 164 /0
149 Asahi 151 /1
150 BonBon 132 /0