img img

Bảng xếp hạng Gold

img img
Hạng Nhân vật Nghề Túi Kho Riêng Kho Chung
5801 xHanna 0
5802 xAnna 0
5803 LA01 0
5804 LA02 0
5805 LA03 0
5806 GOD01 0
5807 BBoy01 0
5808 BBoy02 0
5809 BBoy03 0
5810 onlybuff 0
5811 xGiaKhanh 0
5812 xPhuongThuy 0
5813 xAres 0
5814 xVenus 0
5815 YoungB 0
5816 Mino2 0
5817 StarLove2 0
5818 Evil 0
5819 BuiDoi 0
5820 Speed 0
5821 StarLove3 0
5822 OutNhay 0
5823 HoaLan 0
5824 Archer 0
5825 Vietmotlan 0
5826 CuTeo 0
5827 BeTeo 0
5828 1Buff 0
5829 MilK 0
5830 2Dao 0
5831 Dao4 0
5832 3Dao 0
5833 Delete 0
5834 MaDaoo 0
5835 ConGaChien 0
5836 SuXinhXan 0
5837 KIRIN 0
5838 ConGaRan 0
5839 MitMauDen 0
5840 LikeABoss 0
5841 LikeABoss1 0
5842 LikeABoss2 0
5843 LikeABoss3 0
5844 hhhhffff 0
5845 1101 0
5846 khodo1 0
5847 QGGGGG 0
5848 Yasuo 0
5849 Pitt 0
5850 KimBinhMai 0