Bảng Xếp Tiền Vàng
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm Sư - HBQ - ĐHL - Quyền Sư - Diệu Yến - Tử Hào - Thần Nữ
#
Tên nhân vật
Nghề
Ngân Lượng
Kho Chung
Kho Riêng
1
 donate0801 
 Hàn Bảo Quân 
 411,968,943,494 
 0 
 0 
2
 Lalisa 
 Đao Khách 
 224,642,381,837 
 0 
 0 
3
 donate715 
 Hàn Bảo Quân 
 183,611,090,375 
 0 
 0 
4
 Tittt 
 Cầm Sư 
 166,932,462,957 
 0 
 0 
5
 ChoEmXin 
 Đao Khách 
 130,662,102,862 
 0 
 0 
6
 donate731 
 Hàn Bảo Quân 
 118,750,069,453 
 0 
 0 
7
 donate702 
 Hàn Bảo Quân 
 109,686,557,447 
 0 
 0 
8
 ChamAnh 
 Đao Khách 
 102,723,223,645 
 0 
 0 
9
 donate197 
 Hàn Bảo Quân 
 102,485,996,910 
 0 
 0 
10
 222888 
 Đao Khách 
 100,651,700,101 
 0 
 0 
11
 AChau 
 Thần Nữ 
 80,119,813,074 
 0 
 0 
12
 Miracle 
 Hàn Bảo Quân 
 59,419,588,820 
 0 
 0 
13
 Checker 
 Hàn Bảo Quân 
 54,382,175,742 
 0 
 0 
14
 HqbLol 
 Hàn Bảo Quân 
 51,546,206,469 
 0 
 0 
15
 Sett 
 Quyền Sư 
 50,068,598,437 
 0 
 0 
16
 ThienThan93 
 Thần Nữ 
 47,998,101,863 
 0 
 0 
17
 donate726 
 Hàn Bảo Quân 
 44,454,436,444 
 0 
 0 
18
 HieuThuHai 
 Đao Khách 
 40,811,409,964 
 0 
 0 
19
 SaDo 
 Thương Hào 
 40,538,023,073 
 0 
 0 
20
 FamDao 
 Đao Khách 
 40,020,485,313 
 0 
 0 
21
 TruongPro3 
 Đao Khách 
 38,790,361,883 
 0 
 0 
22
 donate209 
 Hàn Bảo Quân 
 36,880,632,376 
 0 
 0 
23
 doante605 
 Hàn Bảo Quân 
 30,099,996,000 
 0 
 0 
24
 Da0Ngu 
 Đao Khách 
 29,359,672,263 
 0 
 0 
25
 donate0506 
 Hàn Bảo Quân 
 26,000,988,005 
 0 
 0 
26
 TraSuaTranChau 
 Thần Nữ 
 25,426,132,947 
 0 
 0 
27
 MrTai 
 Kiếm Khách 
 24,756,906,523 
 0 
 0 
28
 TingTing 
 Hàn Bảo Quân 
 24,390,000,000 
 0 
 0 
29
 donate519 
 Hàn Bảo Quân 
 23,325,805,811 
 0 
 0 
30
 Post 
 Hàn Bảo Quân 
 20,358,967,767 
 0 
 0 
31
 babyshark2 
 Quyền Sư 
 20,000,000,000 
 0 
 0 
32
 AnhTraiLang 
 Tử Hào 
 19,542,323,298 
 0 
 0 
33
 Tinder 
 Hàn Bảo Quân 
 19,038,257,983 
 0 
 0 
34
 YSuNgu 
 Thần Nữ 
 18,612,749,230 
 0 
 0 
35
 ekadao 
 Đao Khách 
 18,391,803,136 
 0 
 0 
36
 BS0976380800 
 Đại Phu 
 18,209,932,391 
 0 
 0 
37
 LonelySword 
 Kiếm Khách 
 17,644,593,060 
 0 
 0 
38
 LongHuwng 
 Đao Khách 
 17,517,188,912 
 0 
 0 
39
 farmer01 
 Đao Khách 
 17,499,780,178 
 0 
 0 
40
 HoaRoi 
 Đại Phu 
 17,485,982,381 
 0 
 0 

Trang 0 của 174 | 0 1 2 |Close
Open