BẢNG XẾP HẠNG
[ XẾP HẠNG TỔNG ]
[ XẾP HẠNG THẾ LỰC CHIẾN ]
[ XẾP HẠNG VÕ HUÂN ]
[ ĐAO KHÁCH ] - [ KIẾM KHÁCH ] - [ THƯƠNG KHÁCH ] - [ CUNG THỦ ]
[ ĐẠI PHU ] - [ THÍCH KHÁCH ] - [ CẦM SƯ ] - [ HÀN BẢO QUÂN ]
[ ĐÀM HOA LIÊN ] - [ QUYỀN SƯ ] - [ DIỆU YẾN ] - [ TỬ HÀO ] - [ THẦN NỮ ]
HẠNG
TÊN NHÂN VẬT
NGHỀ
BANG
CẤP
RESET
VÕ HUÂN
THẾ LỰC
ONLINE
161
 oMiMi 
 Đại Phu 
 Farmer 
 137 
 0 
 279,680 
 Chính 
  
162
 Harper 
 Cầm Sư 
 ThapTamBang 
 137 
 0 
 41,904 
 Tà 
  
163
 TheSaw 
 Đao Khách 
 KhongSoVkVN 
 137 
 0 
 164,220 
 Chính 
  
164
 Paris3 
 Đao Khách 
 KhongSoVkVN 
 137 
 0 
 266,386 
 Tà 
  
165
 Florentino 
 Kiếm Khách 
 KhongSoVkVN 
 137 
 0 
 278,350 
 Chính 
  
166
 ThangKho 
 Đao Khách 
 KhongSoVkVN 
 137 
 0 
 103,329 
 Tà 
  
167
 Joker 
 Đao Khách 
 KhongSoVkVN 
 137 
 0 
 2,380 
 Tà 
  
168
 Nakroth 
 Đao Khách 
 KhongSoVkVN 
 137 
 0 
 3,486 
 Tà 
  
169
 kAtArYnA 
 Thích Khách 
 CaiBangVN 
 137 
 0 
 734,707 
 Tà 
  
170
 Arthur 
 Đao Khách 
 KhongSoVkVN 
 137 
 0 
 2,490 
 Tà 
  
171
 LoLem 
 Thần Nữ 
 Farmer 
 137 
 0 
 26,797 
 Tà 
  
172
 ixxxi 
 Đao Khách 
 KhongSoVkVN 
 137 
 0 
 148,460 
 Chính 
  
173
 2Beo 
 Đao Khách 
 KhongSoVkVN 
 137 
 0 
 192,312 
 Chính 
  
174
 longnunu 
 Cầm Sư 
 ThienTrucYG 
 137 
 0 
 124,379 
 Chính 
  
175
 HoaSat 
 Hàn Bảo Quân 
 MalibuClubYG 
 137 
 0 
 21,483 
 Chính 
  
176
 SiSa 
 Hàn Bảo Quân 
 KhongSoVkVN 
 137 
 0 
 130,660 
 Chính 
  
177
 OngGiaBan 
 Thích Khách 
 KhongSoVkVN 
 137 
 0 
 747,696 
 Chính 
  
178
 FuckYou 
 Thần Nữ 
 ThuaThiThoiYG 
 137 
 0 
 126,763 
 Tà 
  
179
 chYmtO 
 Đại Phu 
 CaiBangVN 
 137 
 0 
 236,078 
 Tà 
  
180
 BinZ 
 Đao Khách 
 CaiBangVN 
 137 
 0 
 218,160 
 Tà 
  
181
 BOSSDragon 
 Thích Khách 
 WeAreOneYG 
 137 
 0 
 1,088,140 
 Chính 
  
182
 ekacung 
 Cung Thủ 
 KhongSoVkVN 
 137 
 0 
 338,707 
 Tà 
  
183
 Clone03 
 Thần Nữ 
 Farmer 
 137 
 0 
 356 
 Tà 
  
184
 daoka5 
 Đao Khách 
 ThapTamBang 
 137 
 0 
 109,714 
 Chính 
  
185
 vudoan2 
 Đại Phu 
 WeAreOneYG 
 137 
 0 
 473,586 
 Chính 
  
186
 Enel 
 Tử Hào 
 CaiBangVN 
 137 
 0 
 353,748 
 Tà 
  
187
 DiepLienTu 
 Đao Khách 
 CaiBangVN 
 137 
 0 
 131,400 
 Tà 
  
188
 lili 
 Đại Phu 
  
 137 
 0 
 388,040 
 Chính 
  
189
 saitami 
 Tử Hào 
 WeAreOneYG 
 137 
 0 
 370,896 
 Chính 
  
190
 SockG 
 Đao Khách 
 CaiBangVN 
 137 
 0 
 103,540 
 Tà 
  
191
 lovee14 
 Thương Hào 
 KhongSoVkVN 
 137 
 0 
 289,488 
 Chính 
  
192
 OneKill 
 Quyền Sư 
 ChallengeYG 
 137 
 0 
 18,536 
 Tà 
  
193
 CuLua 
 Hàn Bảo Quân 
 WeAreOneYG 
 137 
 0 
 193,970 
 Chính 
  
194
 Akay 
 Tử Hào 
 KhongSoVkVN 
 137 
 0 
 557,896 
 Tà 
  
195
 ThanYY 
 Đại Phu 
 ChallengeYG 
 137 
 0 
 3,738 
 Chính 
  
196
 VedaybenA 
 Cung Thủ 
 ChallengeYG 
 136 
 0 
 543,162 
 Chính 
  
197
 TDWaterLaw 
 Đao Khách 
 ThapTamBang 
 136 
 0 
 86,920 
 Tà 
  
198
 HanDi1 
 Đao Khách 
 ThapTamBang 
 136 
 0 
 80,910 
 Tà 
  
199
 LHP2 
 Tử Hào 
  
 136 
 0 
 162,523 
 Chính 
  
200
 SH150i 
 Thương Hào 
 KhongSoVkVN 
 136 
 0 
 133,498 
 Tà 
  

Trang 4 của 155 | 2 3 4 5 6 |Close
Open