BẢNG XẾP HẠNG
[ XẾP HẠNG TỔNG ]
[ XẾP HẠNG THẾ LỰC CHIẾN ]
[ XẾP HẠNG VÕ HUÂN ]
[ ĐAO KHÁCH ] - [ KIẾM KHÁCH ] - [ THƯƠNG KHÁCH ] - [ CUNG THỦ ]
[ ĐẠI PHU ] - [ THÍCH KHÁCH ] - [ CẦM SƯ ] - [ HÀN BẢO QUÂN ]
[ ĐÀM HOA LIÊN ] - [ QUYỀN SƯ ] - [ DIỆU YẾN ] - [ TỬ HÀO ] - [ THẦN NỮ ]
HẠNG
TÊN NHÂN VẬT
NGHỀ
BANG
CẤP
RESET
VÕ HUÂN
THẾ LỰC
ONLINE
121
 quoctt1 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 137 
 0 
 18,130 
 Tà 
  
122
 100USD 
 Đại Phu 
 KhongSoVkVN 
 137 
 0 
 9,130 
 Chính 
  
123
 Arsenal 
 Hàn Bảo Quân 
  
 137 
 0 
 29,830 
 Tà 
  
124
 Free 
 Đao Khách 
 CaiBangVN 
 137 
 0 
 11,390 
 Chính 
  
125
 xRosee 
 Đao Khách 
 ThapTamBang 
 137 
 0 
 118,040 
 Chính 
  
126
 Dragon 
 Đao Khách 
 CaiBangVN 
 137 
 0 
 7,440 
 Tà 
  
127
 Block 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 137 
 0 
 96,568 
 Chính 
  
128
 HoangDung 
 Thương Hào 
 CaiBangVN 
 137 
 0 
 218,947 
 Tà 
  
129
 Capuchino 
 Thần Nữ 
 WeAreOneYG 
 137 
 0 
 373,800 
 Chính 
  
130
 Tank 
 Đao Khách 
 CaiBangVN 
 137 
 0 
 30,310 
 Tà 
  
131
 GaoRed 
 Thần Nữ 
 Farmer 
 137 
 0 
 160,460 
 Chính 
  
132
 Drug 
 Đao Khách 
 CaiBangVN 
 137 
 0 
 6,010 
 Chính 
  
133
 SophiaParker 
 Cung Thủ 
 CaiBangVN 
 137 
 0 
 138,960 
 Chính 
  
134
 LeoParker 
 Thích Khách 
 CaiBangVN 
 137 
 0 
 113,530 
 Chính 
  
135
 AnnaParker 
 Đại Phu 
 HoaLongVN 
 137 
 0 
 14,710 
 Chính 
  
136
 AustinParker 
 Đao Khách 
 CaiBangVN 
 137 
 0 
 100,494 
 Chính 
  
137
 NucapachjBuff 
 Đại Phu 
  
 137 
 0 
 -10 
 Tà 
  
138
 DauXanh 
 Đao Khách 
 Farmer 
 137 
 0 
 1,000 
 Chính 
  
139
 DauDen 
 Tử Hào 
 Farmer 
 137 
 0 
 1,590 
 Chính 
  
140
 Nucapachj3 
 Đao Khách 
 ThapTamBang 
 137 
 0 
 4,067 
 Tà 
  
141
 DauPhong 
 Đại Phu 
 Farmer 
 137 
 0 
 300 
 Chính 
  
142
 oMeo 
 Đao Khách 
 CaiBangVN 
 137 
 0 
 533,123 
 Chính 
  
143
 Riax 
 Đao Khách 
  
 137 
 0 
 116,098 
 Chính 
  
144
 Thuong3Chia 
 Thương Hào 
 CaiBangVN 
 137 
 0 
 111,810 
 Tà 
  
145
 Nucapachj 
 Đao Khách 
 ThapTamBang 
 137 
 0 
 87 
 Tà 
  
146
 daokhachbmt3 
 Đao Khách 
 KhongSoVkVN 
 137 
 0 
 282,890 
 Chính 
  
147
 BachCotTinh 
 Đại Phu 
 KhongSoVkVN 
 137 
 0 
 270,750 
 Tà 
  
148
 oMeoMeo 
 Thần Nữ 
 CaiBangVN 
 137 
 0 
 345,420 
 Tà 
  
149
 GODPinnacle 
 Cung Thủ 
 WeAreOneYG 
 137 
 0 
 818,897 
 Chính 
  
150
 Zues 
 Đao Khách 
 Farmer 
 137 
 0 
 2,466 
 Chính 
  
151
 love84 
 Kiếm Khách 
 KhongSoVkVN 
 137 
 0 
 761,889 
 Tà 
  
152
 EmXinHet 
 Đao Khách 
 CaiBangVN 
 137 
 0 
 5,330 
 Chính 
  
153
 LongHuwng 
 Đao Khách 
 CaiBangVN 
 137 
 0 
 124,206 
 Chính 
  
154
 OneWord 
 Hàn Bảo Quân 
 ThapTamBang 
 137 
 0 
 63 
 Tà 
  
155
 1Skysa 
 Tử Hào 
 Farmer 
 137 
 0 
 15,050 
 Tà 
  
156
 LyonPop 
 Kiếm Khách 
 ThapTamBang 
 137 
 0 
 76 
 Tà 
  
157
 NucapachjF 
 Cung Thủ 
 ThapTamBang 
 137 
 0 
 156,407 
 Tà 
  
158
 SilentHill 
 Thương Hào 
 KhongSoVkVN 
 137 
 0 
 236,586 
 Chính 
  
159
 HangLong 
 Đao Khách 
 KhongSoVkVN 
 137 
 0 
 285,950 
 Tà 
  
160
 OneSpear 
 Thương Hào 
 KhongSoVkVN 
 137 
 0 
 4,063 
 Tà 
  

Trang 3 của 155 | 1 2 3 4 5 |Close
Open