BẢNG XẾP HẠNG
[ XẾP HẠNG TỔNG ]
[ XẾP HẠNG THẾ LỰC CHIẾN ]
[ XẾP HẠNG VÕ HUÂN ]
[ ĐAO KHÁCH ] - [ KIẾM KHÁCH ] - [ THƯƠNG KHÁCH ] - [ CUNG THỦ ]
[ ĐẠI PHU ] - [ THÍCH KHÁCH ] - [ CẦM SƯ ] - [ HÀN BẢO QUÂN ]
[ ĐÀM HOA LIÊN ] - [ QUYỀN SƯ ] - [ DIỆU YẾN ] - [ TỬ HÀO ] - [ THẦN NỮ ]
HẠNG
TÊN NHÂN VẬT
NGHỀ
BANG
CẤP
RESET
VÕ HUÂN
THẾ LỰC
ONLINE
81
 Aky03 
 Đại Phu 
 MalibuClubYG 
 149 
 0 
 42,090 
 Chính 
  
82
 TheSaw 
 Đao Khách 
 KhongSoVkVN 
 149 
 0 
 379,320 
 Chính 
  
83
 xKAZUHAx 
 Đàm Hoa Liên 
 MalibuClubYG 
 149 
 0 
 1,378,881 
 Tà 
  
84
 IronMan 
 Quyền Sư 
 MalibuClubYG 
 149 
 0 
 1,548,920 
 Tà 
  
85
 LiLyer 
 Cung Thủ 
 KhongSoVkVN 
 149 
 0 
 15,608 
 Tà 
  
86
 Quyz 
 Đao Khách 
 ChallengeYG 
 149 
 0 
 132,030 
 Chính 
  
87
 MenMa 
 Đao Khách 
 Farmer 
 149 
 0 
 101,778 
 Tà 
  
88
 HanDi1 
 Đao Khách 
 ThapTamBang 
 149 
 0 
 104,850 
 Tà 
  
89
 Saint 
 Diệu Yến 
 MalibuClubYG 
 149 
 0 
 1,511,809 
 Tà 
  
90
 NganKieuLong 
 Đàm Hoa Liên 
 ThuaThiThoiYG 
 149 
 0 
 246,020 
 Tà 
  
91
 Hanabi 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 149 
 0 
 50,720 
 Tà 
  
92
 Hanzo 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 149 
 0 
 16,226 
 Tà 
  
93
 OneKill 
 Quyền Sư 
 ChallengeYG 
 149 
 0 
 158,736 
 Tà 
  
94
 DaoPhu 
 Đao Khách 
 ChallengeYG 
 149 
 0 
 79,328 
 Chính 
  
95
 MaiDaoMaiKeo 
 Cầm Sư 
 ThuaThiThoiYG 
 149 
 0 
 252,112 
 Tà 
  
96
 oMeo 
 Đao Khách 
 CaiBangVN 
 149 
 0 
 1,903,820 
 Chính 
  
97
 Tom02 
 Đao Khách 
 ChallengeYG 
 149 
 0 
 88,328 
 Chính 
  
98
 Queen 
 Hàn Bảo Quân 
 ChallengeYG 
 149 
 0 
 110,576 
 Chính 
  
99
 HoangDung 
 Thương Hào 
 Farmer 
 149 
 0 
 261,147 
 Tà 
  
100
 MissThree 
 Đao Khách 
 ThienTrucYG 
 149 
 0 
 128,290 
 Chính 
  
101
 TankerPK 
 Đao Khách 
 Farmer 
 149 
 0 
 133,524 
 Tà 
  
102
 oMiMi 
 Đại Phu 
 Farmer 
 149 
 0 
 616,680 
 Chính 
  
103
 SourDiesel 
 Đại Phu 
 Farmer 
 149 
 0 
 166,980 
 Tà 
  
104
 Diemcoco 
 Đại Phu 
 MalibuClubYG 
 149 
 0 
 31,030 
 Chính 
  
105
 SilentHill 
 Thương Hào 
 KhongSoVkVN 
 149 
 0 
 435,636 
 Chính 
  
106
 QuanKul 
 Hàn Bảo Quân 
 ChallengeYG 
 149 
 0 
 118,790 
 Tà 
  
107
 TankerVip04 
 Hàn Bảo Quân 
 ChallengeYG 
 149 
 0 
 101,690 
 Tà 
  
108
 ConKhiGia 
 Đại Phu 
 KhongSoVkVN 
 149 
 0 
 15,600 
 Tà 
  
109
 KingGOID 
 Cung Thủ 
 ThuaThiThoiYG 
 149 
 0 
 1,880,020 
 Chính 
  
110
 daokhachbmt3 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 149 
 0 
 282,890 
 Chính 
  
111
 o0BuffYeu0o 
 Đại Phu 
  
 149 
 0 
 59,590 
 Tà 
  
112
 kAtArYnA 
 Thích Khách 
 CaiBangVN 
 149 
 0 
 1,362,388 
 Tà 
  
113
 2Beo 
 Đao Khách 
 KhongSoVkVN 
 149 
 0 
 216,292 
 Chính 
  
114
 oMeoMeo 
 Thần Nữ 
 CaiBangVN 
 149 
 0 
 606,480 
 Tà 
  
115
 ThanYY 
 Đại Phu 
 ChallengeYG 
 149 
 0 
 123,738 
 Chính 
  
116
 HoaSat 
 Hàn Bảo Quân 
 MalibuClubYG 
 149 
 0 
 72,783 
 Chính 
  
117
 1234 
 Thần Nữ 
 MalibuClubYG 
 149 
 0 
 943,285 
 Tà 
  
118
 VedaybenA 
 Cung Thủ 
 ChallengeYG 
 149 
 0 
 860,562 
 Chính 
  
119
 Rain 
 Cầm Sư 
 ChallengeYG 
 149 
 0 
 157,898 
 Chính 
  
120
 4Beo 
 Đao Khách 
 ChallengeYG 
 149 
 0 
 18,046 
 Tà 
  

Trang 2 của 174 | 0 1 2 3 4 |Close
Open