BẢNG XẾP HẠNG
[ XẾP HẠNG TỔNG ]
[ XẾP HẠNG THẾ LỰC CHIẾN ]
[ XẾP HẠNG VÕ HUÂN ]
[ ĐAO KHÁCH ] - [ KIẾM KHÁCH ] - [ THƯƠNG KHÁCH ] - [ CUNG THỦ ]
[ ĐẠI PHU ] - [ THÍCH KHÁCH ] - [ CẦM SƯ ] - [ HÀN BẢO QUÂN ]
[ ĐÀM HOA LIÊN ] - [ QUYỀN SƯ ] - [ DIỆU YẾN ] - [ TỬ HÀO ] - [ THẦN NỮ ]
HẠNG
TÊN NHÂN VẬT
NGHỀ
BANG
CẤP
RESET
VÕ HUÂN
THẾ LỰC
ONLINE
41
 TuyetDao 
 Đao Khách 
 ChallengeYG 
 150 
 0 
 117,808 
 Chính 
  
42
 HoaDa 
 Đại Phu 
 MalibuClubYG 
 150 
 0 
 955,652 
 Tà 
  
43
 SatThan 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 150 
 0 
 126,754 
 Chính 
  
44
 TDWaterLaw 
 Đao Khách 
 ChallengeYG 
 150 
 0 
 563,503 
 Tà 
  
45
 Buzzy 
 Tử Hào 
 ThuaThiThoiYG 
 150 
 0 
 735,179 
 Chính 
  
46
 Asahi 
 Thần Nữ 
 ThuaThiThoiYG 
 150 
 0 
 624,104 
 Chính 
  
47
 TayToHonChan 
 Thích Khách 
 ThuaThiThoiYG 
 150 
 0 
 631,054 
 Chính 
  
48
 BiaHaNoi 
 Đại Phu 
 ThuaThiThoiYG 
 150 
 0 
 579,166 
 Chính 
  
49
 BOSSDragon 
 Thích Khách 
 ThuaThiThoiYG 
 150 
 0 
 1,684,184 
 Chính 
  
50
 Raphael 
 Cầm Sư 
 MalibuClubYG 
 150 
 0 
 1,930,835 
 Tà 
  
51
 FuckYou 
 Thần Nữ 
 ThuaThiThoiYG 
 150 
 0 
 294,763 
 Tà 
  
52
 FeedXongQuit 
 Đao Khách 
 ThuaThiThoiYG 
 150 
 0 
 369,600 
 Chính 
  
53
 OnePunchMan 
 Quyền Sư 
 ThuaThiThoiYG 
 150 
 0 
 1,115,053 
 Chính 
  
54
 PeDam 
 Quyền Sư 
 ThuaThiThoiYG 
 150 
 0 
 1,439,165 
 Chính 
  
55
 CuLua 
 Hàn Bảo Quân 
 ThuaThiThoiYG 
 150 
 0 
 495,030 
 Chính 
  
56
 vudoan2 
 Đại Phu 
 ThuaThiThoiYG 
 150 
 0 
 752,049 
 Chính 
  
57
 zTuAnh 
 Kiếm Khách 
 MalibuClubYG 
 150 
 0 
 2,067,606 
 Tà 
  
58
 SiSa 
 Hàn Bảo Quân 
 KhongSoVkVN 
 150 
 0 
 254,560 
 Chính 
  
59
 HanBaoKun 
 Hàn Bảo Quân 
 ThuaThiThoiYG 
 150 
 0 
 420,347 
 Chính 
  
60
 PeIu 
 Đại Phu 
 ThuaThiThoiYG 
 150 
 0 
 1,216,075 
 Chính 
  
61
 PeHu 
 Diệu Yến 
 KhongSoVkVN 
 150 
 0 
 295,350 
 Chính 
  
62
 Culua2 
 Hàn Bảo Quân 
 ThuaThiThoiYG 
 150 
 0 
 457,890 
 Chính 
  
63
 ZinZhao 
 Tử Hào 
 ThuaThiThoiYG 
 150 
 0 
 435,388 
 Chính 
  
64
 CuLua1 
 Hàn Bảo Quân 
 ThuaThiThoiYG 
 150 
 0 
 406,274 
 Chính 
  
65
 Aky01 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 150 
 0 
 23,190 
 Chính 
  
66
 Aky02 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 150 
 0 
 26,050 
 Chính 
  
67
 lFunnyPigl 
 Thương Hào 
 MalibuClubYG 
 150 
 0 
 780,786 
 Tà 
  
68
 Nakroth 
 Đao Khách 
 KhongSoVkVN 
 150 
 0 
 4,086 
 Tà 
  
69
 Arthur 
 Đao Khách 
 KhongSoVkVN 
 150 
 0 
 2,890 
 Tà 
  
70
 BigMouse 
 Diệu Yến 
 ThuaThiThoiYG 
 150 
 0 
 2,045,456 
 Chính 
  
71
 DauTiHong 
 Thần Nữ 
 MalibuClubYG 
 150 
 0 
 1,281,630 
 Tà 
  
72
 SH150i 
 Thương Hào 
 KhongSoVkVN 
 149 
 0 
 127,498 
 Tà 
  
73
 Yasuo 
 Đàm Hoa Liên 
 MalibuClubYG 
 149 
 0 
 2,030,675 
 Tà 
  
74
 Faker 
 Đao Khách 
 KhongSoVkVN 
 149 
 0 
 36,676 
 Chính 
  
75
 HanBaoBao 
 Thần Nữ 
 ThuaThiThoiYG 
 149 
 0 
 112,500 
 Chính 
  
76
 Anna 
 Cầm Sư 
 MalibuClubYG 
 149 
 0 
 1,343,094 
 Tà 
  
77
 Joker 
 Đao Khách 
 KhongSoVkVN 
 149 
 0 
 680 
 Tà 
  
78
 Laurent 
 Cung Thủ 
 MalibuClubYG 
 149 
 0 
 1,387,453 
 Tà 
  
79
 Florentino 
 Kiếm Khách 
 KhongSoVkVN 
 149 
 0 
 285,050 
 Chính 
  
80
 DauTiTham 
 Đại Phu 
 MalibuClubYG 
 149 
 0 
 1,191,626 
 Tà 
  

Trang 1 của 174 | 0 1 2 3 |Close
Open