BẢNG XẾP HẠNG
[ XẾP HẠNG TỔNG ]
[ XẾP HẠNG THẾ LỰC CHIẾN ]
[ XẾP HẠNG VÕ HUÂN ]
[ ĐAO KHÁCH ] - [ KIẾM KHÁCH ] - [ THƯƠNG KHÁCH ] - [ CUNG THỦ ]
[ ĐẠI PHU ] - [ THÍCH KHÁCH ] - [ CẦM SƯ ] - [ HÀN BẢO QUÂN ]
[ ĐÀM HOA LIÊN ] - [ QUYỀN SƯ ] - [ DIỆU YẾN ] - [ TỬ HÀO ] - [ THẦN NỮ ]
HẠNG
TÊN NHÂN VẬT
NGHỀ
BANG
CẤP
RESET
VÕ HUÂN
THẾ LỰC
ONLINE
41
 Blue 
 Đao Khách 
 ChallengeYG 
 134 
 0 
 3,590 
 Chính 
  
42
 NuNhi 
 Đại Phu 
  
 134 
 0 
 4,130 
 Chính 
  
43
 Tommm 
 Tử Hào 
 ChallengeYG 
 134 
 0 
 36,802 
 Tà 
  
44
 Samm 
 Cung Thủ 
 ChallengeYG 
 134 
 0 
 81,807 
 Tà 
  
45
 Anna 
 Cầm Sư 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 744,920 
 Tà 
  
46
 zTuAnh 
 Kiếm Khách 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 928,405 
 Tà 
  
47
 Dafuq 
 Thương Hào 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 88,226 
 Chính 
  
48
 Saint 
 Diệu Yến 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 688,884 
 Tà 
  
49
 Yasuo 
 Đàm Hoa Liên 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 751,608 
 Tà 
  
50
 Laurent 
 Cung Thủ 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 658,607 
 Tà 
  
51
 Steve 
 Thích Khách 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 502,633 
 Tà 
  
52
 DauTiHong 
 Thần Nữ 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 530,107 
 Tà 
  
53
 zZmAZz 
 Cầm Sư 
 DragonVN 
 134 
 0 
 606,196 
 Chính 
  
54
 LakiAt 
 Cầm Sư 
 ChallengeYG 
 134 
 0 
 109,573 
 Chính 
  
55
 TenEmCungDep 
 Đao Khách 
 DragonVN 
 134 
 0 
 332,810 
 Chính 
  
56
 TenAnhRatDep 
 Đàm Hoa Liên 
 DragonVN 
 134 
 0 
 472,688 
 Chính 
  
57
 DauTiTham 
 Đại Phu 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 579,376 
 Tà 
  
58
 zLongNhiiz 
 Thương Hào 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 115,670 
 Tà 
  
59
 cam5 
 Cầm Sư 
 DragonVN 
 134 
 0 
 229,750 
 Chính 
  
60
 DJSona 
 Cầm Sư 
 DragonVN 
 134 
 0 
 590,675 
 Chính 
  
61
 Steam 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 85,531 
 Chính 
  
62
 lulu4 
 Thần Nữ 
 ChallengeYG 
 134 
 0 
 8,750 
 Chính 
  
63
 Yudlee 
 Đại Phu 
 DragonVN 
 134 
 0 
 201,716 
 Chính 
  
64
 Free 
 Đao Khách 
 CaiBangVN 
 134 
 0 
 11,190 
 Chính 
  
65
 EmNongDan 
 Thần Nữ 
 DragonVN 
 134 
 0 
 305,742 
 Chính 
  
66
 Arsenal 
 Hàn Bảo Quân 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 29,730 
 Tà 
  
67
 JohnWick 
 Diệu Yến 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 647,878 
 Tà 
  
68
 Truong1 
 Đại Phu 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 3,660 
 Chính 
  
69
 1Dao1kQuai 
 Đao Khách 
 DragonVN 
 134 
 0 
 107,208 
 Chính 
  
70
 Wind 
 Đàm Hoa Liên 
 DragonVN 
 134 
 0 
 392,570 
 Chính 
  
71
 Dragon 
 Đao Khách 
 CaiBangVN 
 134 
 0 
 7,240 
 Tà 
  
72
 Tank 
 Đao Khách 
 CaiBangVN 
 134 
 0 
 30,310 
 Tà 
  
73
 Zara 
 Tử Hào 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 323,424 
 Tà 
  
74
 Drug 
 Đao Khách 
 CaiBangVN 
 134 
 0 
 6,010 
 Chính 
  
75
 HoaDa 
 Đại Phu 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 461,262 
 Tà 
  
76
 ThienPhat 
 Kiếm Khách 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 442,875 
 Tà 
  
77
 Blueberry 
 Diệu Yến 
 DragonVN 
 134 
 0 
 763,206 
 Chính 
  
78
 Miracle 
 Hàn Bảo Quân 
 KhongSoVkVN 
 134 
 0 
 52,090 
 Tà 
  
79
 DrAn 
 Đại Phu 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 18,048 
 Chính 
  
80
 Chang 
 Kiếm Khách 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 279,470 
 Chính 
  

Trang 1 của 129 | 0 1 2 3 |Close
Open