BẢNG XẾP HẠNG
[ XẾP HẠNG TỔNG ]
[ XẾP HẠNG THẾ LỰC CHIẾN ]
[ XẾP HẠNG VÕ HUÂN ]
[ ĐAO KHÁCH ] - [ KIẾM KHÁCH ] - [ THƯƠNG KHÁCH ] - [ CUNG THỦ ]
[ ĐẠI PHU ] - [ THÍCH KHÁCH ] - [ CẦM SƯ ] - [ HÀN BẢO QUÂN ]
[ ĐÀM HOA LIÊN ] - [ QUYỀN SƯ ] - [ DIỆU YẾN ] - [ TỬ HÀO ] - [ THẦN NỮ ]
HẠNG
TÊN NHÂN VẬT
NGHỀ
BANG
CẤP
RESET
VÕ HUÂN
THẾ LỰC
ONLINE
1
 CuLua 
 Hàn Bảo Quân 
 ThuaThiThoiYG 
 150 
 0 
 488,030 
 Chính 
  
2
 SiSa 
 Hàn Bảo Quân 
 KhongSoVkVN 
 150 
 0 
 254,560 
 Chính 
  
3
 HanBaoKun 
 Hàn Bảo Quân 
 ThuaThiThoiYG 
 150 
 0 
 420,347 
 Chính 
  
4
 Culua2 
 Hàn Bảo Quân 
 ThuaThiThoiYG 
 150 
 0 
 457,890 
 Chính 
  
5
 CuLua1 
 Hàn Bảo Quân 
 ThuaThiThoiYG 
 150 
 0 
 406,274 
 Chính 
  
6
 Queen 
 Hàn Bảo Quân 
 ChallengeYG 
 149 
 0 
 110,576 
 Chính 
  
7
 QuanKul 
 Hàn Bảo Quân 
 ChallengeYG 
 149 
 0 
 118,790 
 Tà 
  
8
 TankerVip04 
 Hàn Bảo Quân 
 ChallengeYG 
 149 
 0 
 101,690 
 Tà 
  
9
 HoaSat 
 Hàn Bảo Quân 
 MalibuClubYG 
 149 
 0 
 72,783 
 Chính 
  
10
 HBQ3 
 Hàn Bảo Quân 
 ChallengeYG 
 149 
 0 
 222,660 
 Chính 
  
11
 HBQ2 
 Hàn Bảo Quân 
 ChallengeYG 
 149 
 0 
 229,580 
 Chính 
  
12
 HBQ1 
 Hàn Bảo Quân 
 ChallengeYG 
 149 
 0 
 291,690 
 Chính 
  
13
 HBQ4 
 Hàn Bảo Quân 
 ChallengeYG 
 149 
 0 
 193,840 
 Chính 
  
14
 Joey 
 Hàn Bảo Quân 
 CaiBangVN 
 149 
 0 
 267,886 
 Tà 
  
15
 ZiHBQ 
 Hàn Bảo Quân 
 CaiBangVN 
 149 
 0 
 100,035 
 Tà 
  
16
 Villa 
 Hàn Bảo Quân 
 ChallengeYG 
 148 
 0 
 785,736 
 Chính 
  
17
 Miracle 
 Hàn Bảo Quân 
 CaiBangVN 
 148 
 0 
 129,418 
 Tà 
  
18
 defftrai 
 Hàn Bảo Quân 
 KhongSoVkVN 
 147 
 0 
 100 
 Chính 
  
19
 OneWord 
 Hàn Bảo Quân 
 ThapTamBang 
 147 
 0 
 18,053 
 Tà 
  
20
 NguTi 
 Hàn Bảo Quân 
 ChallengeYG 
 147 
 0 
 4,200 
 Chính 
  
21
 Truong33 
 Hàn Bảo Quân 
 CaiBangVN 
 147 
 0 
 44,761 
 Chính 
  
22
 ZzHBQ 
 Hàn Bảo Quân 
  
 146 
 0 
 22,860 
 Tà 
  
23
 SoiQuan 
 Hàn Bảo Quân 
 ChallengeYG 
 146 
 0 
 7,700 
 Chính 
  
24
 NhiTi 
 Hàn Bảo Quân 
 ThienTrucYG 
 145 
 0 
 109,350 
 Chính 
  
25
 Tissss 
 Hàn Bảo Quân 
 CaiBangVN 
 145 
 0 
 1,440 
 Tà 
  
26
 ZzNgocAnhzZ 
 Hàn Bảo Quân 
 ChallengeYG 
 145 
 0 
 100 
 Tà 
  
27
 HacLongDao 
 Hàn Bảo Quân 
 ChallengeYG 
 145 
 0 
 100 
 Tà 
  
28
 ZzHungNguyenzZ 
 Hàn Bảo Quân 
 ChallengeYG 
 145 
 0 
 100 
 Tà 
  
29
 DaiDaoLs 
 Hàn Bảo Quân 
 ThienTrucYG 
 145 
 0 
 50,106 
 Tà 
  
30
 rHip 
 Hàn Bảo Quân 
 Farmer 
 145 
 0 
 112,340 
 Tà 
  
31
 xinhgai 
 Hàn Bảo Quân 
 KhongSoVkVN 
 145 
 0 
 14,100 
 Tà 
  
32
 HelloKitty 
 Hàn Bảo Quân 
 ThuaThiThoiYG 
 145 
 0 
 49,170 
 Chính 
  
33
 xAres 
 Hàn Bảo Quân 
 ThapTamBang 
 145 
 0 
 22,100 
 Chính 
  
34
 oHeo 
 Hàn Bảo Quân 
 CaiBangVN 
 144 
 0 
 113,390 
 Tà 
  
35
 Baium 
 Hàn Bảo Quân 
 Farmer 
 144 
 0 
 109,470 
 Chính 
  
36
 zHBQ 
 Hàn Bảo Quân 
 Farmer 
 143 
 0 
 3,680 
 Tà 
  
37
 xArtemis 
 Hàn Bảo Quân 
  
 142 
 0 
 100 
 Chính 
  
38
 Jackylet 
 Hàn Bảo Quân 
 Farmer 
 142 
 0 
 281,448 
 Chính 
  
39
 LongThanDao 
 Hàn Bảo Quân 
 ChallengeYG 
 141 
 0 
 728 
 Chính 
  
40
 TieuTu 
 Hàn Bảo Quân 
 ThienTrucYG 
 140 
 0 
 12,198 
 Tà 
  

Trang 0 của 31 | 0 1 2 |Close
Open