BẢNG XẾP HẠNG
[ XẾP HẠNG TỔNG ]
[ XẾP HẠNG THẾ LỰC CHIẾN ]
[ XẾP HẠNG VÕ HUÂN ]
[ ĐAO KHÁCH ] - [ KIẾM KHÁCH ] - [ THƯƠNG KHÁCH ] - [ CUNG THỦ ]
[ ĐẠI PHU ] - [ THÍCH KHÁCH ] - [ CẦM SƯ ] - [ HÀN BẢO QUÂN ]
[ ĐÀM HOA LIÊN ] - [ QUYỀN SƯ ] - [ DIỆU YẾN ] - [ TỬ HÀO ] - [ THẦN NỮ ]
HẠNG
TÊN NHÂN VẬT
NGHỀ
BANG
CẤP
RESET
VÕ HUÂN
THẾ LỰC
ONLINE
1
 Kaii 
 Đại Phu 
 MalibuClubYG 
 135 
 0 
 242,920 
 Tà 
  
2
 Aky03 
 Đại Phu 
 ChallengeYG 
 135 
 0 
 42,090 
 Chính 
  
3
 Diemcoco 
 Đại Phu 
 ChallengeYG 
 135 
 0 
 34,030 
 Chính 
  
4
 Mark4 
 Đại Phu 
 ChallengeYG 
 134 
 0 
 1,690 
 Chính 
  
5
 Vicki 
 Đại Phu 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 364,120 
 Tà 
  
6
 Windranger 
 Đại Phu 
  
 134 
 0 
 9,870 
 Chính 
  
7
 NuNhi 
 Đại Phu 
  
 134 
 0 
 4,130 
 Chính 
  
8
 DauTiTham 
 Đại Phu 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 579,376 
 Tà 
  
9
 Yudlee 
 Đại Phu 
 DragonVN 
 134 
 0 
 201,716 
 Chính 
  
10
 Truong1 
 Đại Phu 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 3,660 
 Chính 
  
11
 HoaDa 
 Đại Phu 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 461,262 
 Tà 
  
12
 DrAn 
 Đại Phu 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 18,048 
 Chính 
  
13
 BichDao 
 Đại Phu 
 ChallengeYG 
 134 
 0 
 3,370 
 Tà 
  
14
 PeIu 
 Đại Phu 
 KhongSoVkVN 
 133 
 0 
 690,126 
 Chính 
  
15
 AnnaParker 
 Đại Phu 
 HoaLongVN 
 133 
 0 
 9,220 
 Chính 
  
16
 xxxBBxxx 
 Đại Phu 
 ChallengeYG 
 133 
 0 
 30,036 
 Chính 
  
17
 BiaHaNoi 
 Đại Phu 
 TaPhaiTuoiGi 
 133 
 0 
 63,300 
 Tà 
  
18
 xxXXxx 
 Đại Phu 
 MalibuClubYG 
 133 
 0 
 66,660 
 Tà 
  
19
 LHP1 
 Đại Phu 
 CaiBangVN 
 133 
 0 
 6,290 
 Chính 
  
20
 lili 
 Đại Phu 
 DragonVN 
 133 
 0 
 204,650 
 Chính 
  
21
 Kone 
 Đại Phu 
 ThienTrucYG 
 133 
 0 
 3,178 
 Tà 
  
22
 July 
 Đại Phu 
 MalibuClubYG 
 133 
 0 
 53,748 
 Chính 
  
23
 BachCotTinh 
 Đại Phu 
 KhongSoVkVN 
 133 
 0 
 144,850 
 Tà 
  
24
 100USD 
 Đại Phu 
 CaiBangVN 
 133 
 0 
 6,140 
 Chính 
  
25
 DPxHutMau 
 Đại Phu 
 ThapTamBang 
 133 
 0 
 142,950 
 Chính 
  
26
 ThanYY 
 Đại Phu 
 ChallengeYG 
 133 
 0 
 238 
 Chính 
  
27
 NucapachjBuff 
 Đại Phu 
  
 133 
 0 
 -10 
 Tà 
  
28
 vudoan2 
 Đại Phu 
 DragonVN 
 133 
 0 
 187,176 
 Chính 
  
29
 DauPhong 
 Đại Phu 
 Farmer 
 133 
 0 
 300 
 Chính 
  
30
 DeTam 
 Đại Phu 
 DragonVN 
 132 
 0 
 225,758 
 Chính 
  
31
 dp01 
 Đại Phu 
 ThienTrucYG 
 132 
 0 
 -50 
 Chính 
  
32
 MOCKURADOP 
 Đại Phu 
 ChallengeYG 
 132 
 0 
 3,510 
 Chính 
  
33
 Gladiolus 
 Đại Phu 
  
 132 
 0 
 146,740 
 Tà 
  
34
 Kovir 
 Đại Phu 
 ChallengeYG 
 132 
 0 
 10,590 
 Tà 
  
35
 RongEmQuaLon 
 Đại Phu 
 KhongSoVkVN 
 132 
 0 
 3,140 
 Tà 
  
36
 ThanYXinh 
 Đại Phu 
 ThapTamBang 
 132 
 0 
 241,888 
 Chính 
  
37
 chYmtO 
 Đại Phu 
 CaiBangVN 
 132 
 0 
 107,298 
 Tà 
  
38
 zXzDaiPhu 
 Đại Phu 
  
 132 
 0 
 300 
 Tà 
  
39
 KTom3 
 Đại Phu 
 CritDameVN 
 132 
 0 
 70 
 Chính 
  
40
 3Beo 
 Đại Phu 
  
 132 
 0 
 11,630 
 Tà 
  

Trang 0 của 15 | 0 1 2 |Close
Open