BẢNG XẾP HẠNG
[ XẾP HẠNG TỔNG ]
[ XẾP HẠNG THẾ LỰC CHIẾN ]
[ XẾP HẠNG VÕ HUÂN ]
[ ĐAO KHÁCH ] - [ KIẾM KHÁCH ] - [ THƯƠNG KHÁCH ] - [ CUNG THỦ ]
[ ĐẠI PHU ] - [ THÍCH KHÁCH ] - [ CẦM SƯ ] - [ HÀN BẢO QUÂN ]
[ ĐÀM HOA LIÊN ] - [ QUYỀN SƯ ] - [ DIỆU YẾN ] - [ TỬ HÀO ] - [ THẦN NỮ ]
HẠNG
TÊN NHÂN VẬT
NGHỀ
BANG
CẤP
RESET
VÕ HUÂN
THẾ LỰC
ONLINE
1
 CherryCoCo 
 Đại Phu 
 MalibuClubYG 
 151 
 0 
 119,750 
 Chính 
  
2
 DPxHutMau 
 Đại Phu 
 ThapTamBang 
 150 
 0 
 346,420 
 Chính 
  
3
 Kaii 
 Đại Phu 
 MalibuClubYG 
 150 
 0 
 413,130 
 Tà 
  
4
 Mint1 
 Đại Phu 
 ChallengeYG 
 150 
 0 
 30,850 
 Chính 
  
5
 HoaDa 
 Đại Phu 
 MalibuClubYG 
 150 
 0 
 945,652 
 Tà 
  
6
 BiaHaNoi 
 Đại Phu 
 ThuaThiThoiYG 
 150 
 0 
 579,166 
 Chính 
  
7
 vudoan2 
 Đại Phu 
 ThuaThiThoiYG 
 150 
 0 
 745,049 
 Chính 
  
8
 PeIu 
 Đại Phu 
 ThuaThiThoiYG 
 150 
 0 
 1,216,075 
 Chính 
  
9
 DauTiTham 
 Đại Phu 
 MalibuClubYG 
 149 
 0 
 1,181,626 
 Tà 
  
10
 Aky03 
 Đại Phu 
 MalibuClubYG 
 149 
 0 
 42,090 
 Chính 
  
11
 oMiMi 
 Đại Phu 
 Farmer 
 149 
 0 
 616,680 
 Chính 
  
12
 SourDiesel 
 Đại Phu 
 Farmer 
 149 
 0 
 166,980 
 Tà 
  
13
 Diemcoco 
 Đại Phu 
 MalibuClubYG 
 149 
 0 
 31,030 
 Chính 
  
14
 ConKhiGia 
 Đại Phu 
 KhongSoVkVN 
 149 
 0 
 15,600 
 Tà 
  
15
 o0BuffYeu0o 
 Đại Phu 
  
 149 
 0 
 59,590 
 Tà 
  
16
 ThanYY 
 Đại Phu 
 ChallengeYG 
 149 
 0 
 123,738 
 Chính 
  
17
 chYmtO 
 Đại Phu 
 CaiBangVN 
 149 
 0 
 398,188 
 Tà 
  
18
 MauDayNha 
 Đại Phu 
  
 149 
 0 
 291,536 
 Chính 
  
19
 MissNice 
 Đại Phu 
 CaiBangVN 
 149 
 0 
 22,028 
 Chính 
  
20
 Vicki 
 Đại Phu 
 MalibuClubYG 
 148 
 0 
 836,980 
 Tà 
  
21
 AnnaParker 
 Đại Phu 
 HoaLongVN 
 148 
 0 
 47,290 
 Chính 
  
22
 Elyn 
 Đại Phu 
 ThapTamBang 
 148 
 0 
 71,430 
 Chính 
  
23
 BachCotTinh 
 Đại Phu 
 KhongSoVkVN 
 148 
 0 
 405,650 
 Tà 
  
24
 Keria 
 Đại Phu 
 CaiBangVN 
 148 
 0 
 28,730 
 Chính 
  
25
 Windranger 
 Đại Phu 
 CaiBangVN 
 148 
 0 
 6,870 
 Chính 
  
26
 Teddy 
 Đại Phu 
 KhongSoVkVN 
 148 
 0 
 12,390 
 Tà 
  
27
 dpchinh 
 Đại Phu 
 KhongSoVkVN 
 147 
 0 
 276,940 
 Chính 
  
28
 RongEmQuaLon 
 Đại Phu 
  
 147 
 0 
 12,120 
 Tà 
  
29
 Yudlee 
 Đại Phu 
  
 147 
 0 
 449,202 
 Chính 
  
30
 NucapachjBuff 
 Đại Phu 
  
 147 
 0 
 -20 
 Tà 
  
31
 Flash 
 Đại Phu 
 Sunday420VN 
 147 
 0 
 258,158 
 Chính 
  
32
 GaoHong 
 Đại Phu 
 Farmer 
 147 
 0 
 58,280 
 Tà 
  
33
 Kone 
 Đại Phu 
 ThienTrucYG 
 147 
 0 
 3,268 
 Tà 
  
34
 dp01 
 Đại Phu 
 ThienTrucYG 
 146 
 0 
 -60 
 Chính 
  
35
 HoaCoTu 
 Đại Phu 
  
 146 
 0 
 17,900 
 Tà 
  
36
 55555 
 Đại Phu 
 OfffffVN 
 146 
 0 
 3,010 
 Chính 
  
37
 zNgocThao 
 Đại Phu 
 ChallengeYG 
 146 
 0 
 14,280 
 Tà 
  
38
 OppaDaiPhu 
 Đại Phu 
  
 146 
 0 
 190 
 Tà 
  
39
 Vivian 
 Đại Phu 
 ChallengeYG 
 146 
 0 
 100 
 Chính 
  
40
 Gladiolus 
 Đại Phu 
 ChallengeYG 
 146 
 0 
 215,720 
 Tà 
  

Trang 0 của 19 | 0 1 2 |Close
Open