BẢNG XẾP HẠNG
[ XẾP HẠNG TỔNG ]
[ XẾP HẠNG THẾ LỰC CHIẾN ]
[ XẾP HẠNG VÕ HUÂN ]
[ ĐAO KHÁCH ] - [ KIẾM KHÁCH ] - [ THƯƠNG KHÁCH ] - [ CUNG THỦ ]
[ ĐẠI PHU ] - [ THÍCH KHÁCH ] - [ CẦM SƯ ] - [ HÀN BẢO QUÂN ]
[ ĐÀM HOA LIÊN ] - [ QUYỀN SƯ ] - [ DIỆU YẾN ] - [ TỬ HÀO ] - [ THẦN NỮ ]
HẠNG
TÊN NHÂN VẬT
NGHỀ
BANG
CẤP
RESET
VÕ HUÂN
THẾ LỰC
ONLINE
1
 ThienPhat 
 Kiếm Khách 
 MalibuClubYG 
 150 
 0 
 2,816,872 
 Tà 
  
2
 Trade 
 Cung Thủ 
 ThuaThiThoiYG 
 150 
 0 
 2,352,840 
 Chính 
  
3
 KimBinhNhi 
 Cầm Sư 
 MalibuClubYG 
 150 
 0 
 2,204,127 
 Tà 
  
4
 Naga 
 Kiếm Khách 
 MalibuClubYG 
 150 
 0 
 2,150,799 
 Tà 
  
5
 Gabriel 
 Diệu Yến 
 MalibuClubYG 
 150 
 0 
 2,138,448 
 Tà 
  
6
 zTuAnh 
 Kiếm Khách 
 MalibuClubYG 
 150 
 0 
 2,067,606 
 Tà 
  
7
 BigMouse 
 Diệu Yến 
 ThuaThiThoiYG 
 150 
 0 
 2,038,456 
 Chính 
  
8
 FukBoi 
 Cung Thủ 
 MalibuClubYG 
 150 
 0 
 2,037,549 
 Tà 
  
9
 Yasuo 
 Đàm Hoa Liên 
 MalibuClubYG 
 149 
 0 
 2,020,675 
 Tà 
  
10
 Sunnie 
 Kiếm Khách 
 MalibuClubYG 
 148 
 0 
 1,989,730 
 Tà 
  
11
 TenEmLaGi 
 Thương Hào 
 ThuaThiThoiYG 
 151 
 0 
 1,980,387 
 Chính 
  
12
 Raphael 
 Cầm Sư 
 MalibuClubYG 
 150 
 0 
 1,930,835 
 Tà 
  
13
 oMeo 
 Đao Khách 
 CaiBangVN 
 149 
 0 
 1,903,820 
 Chính 
  
14
 KingGOID 
 Cung Thủ 
 ThuaThiThoiYG 
 149 
 0 
 1,880,020 
 Chính 
  
15
 Rubby 
 Diệu Yến 
 ThuaThiThoiYG 
 150 
 0 
 1,775,888 
 Chính 
  
16
 BOSSDragon 
 Thích Khách 
 ThuaThiThoiYG 
 150 
 0 
 1,677,184 
 Chính 
  
17
 Akay 
 Tử Hào 
 CaiBangVN 
 148 
 0 
 1,647,964 
 Tà 
  
18
 IronMan 
 Quyền Sư 
 MalibuClubYG 
 149 
 0 
 1,548,920 
 Tà 
  
19
 Saint 
 Diệu Yến 
 MalibuClubYG 
 149 
 0 
 1,511,809 
 Tà 
  
20
 PeDam 
 Quyền Sư 
 ThuaThiThoiYG 
 150 
 0 
 1,429,165 
 Chính 
  
21
 Ashe 
 Thích Khách 
 MalibuClubYG 
 146 
 0 
 1,425,632 
 Tà 
  
22
 TenEmCungDep 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 152 
 0 
 1,420,733 
 Tà 
  
23
 Laurent 
 Cung Thủ 
 MalibuClubYG 
 149 
 0 
 1,387,453 
 Tà 
  
24
 xKAZUHAx 
 Đàm Hoa Liên 
 MalibuClubYG 
 149 
 0 
 1,378,881 
 Tà 
  
25
 kAtArYnA 
 Thích Khách 
 CaiBangVN 
 149 
 0 
 1,362,388 
 Tà 
  
26
 KingG0LD 
 Cung Thủ 
 CaiBangVN 
 148 
 0 
 1,346,043 
 Tà 
  
27
 Anna 
 Cầm Sư 
 MalibuClubYG 
 149 
 0 
 1,343,094 
 Tà 
  
28
 Cannabis 
 Thích Khách 
 ThuaThiThoiYG 
 147 
 0 
 1,317,353 
 Chính 
  
29
 love84 
 Kiếm Khách 
 KhongSoVkVN 
 149 
 0 
 1,316,051 
 Tà 
  
30
 Klaus 
 Cung Thủ 
 MalibuClubYG 
 148 
 0 
 1,293,561 
 Tà 
  
31
 GODPinnacle 
 Cung Thủ 
 ThuaThiThoiYG 
 148 
 0 
 1,292,221 
 Chính 
  
32
 DauTiHong 
 Thần Nữ 
 MalibuClubYG 
 150 
 0 
 1,281,630 
 Tà 
  
33
 TenAnhRatDep 
 Đàm Hoa Liên 
 ThuaThiThoiYG 
 148 
 0 
 1,271,309 
 Chính 
  
34
 KimHuongNgoc 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 151 
 0 
 1,261,212 
 Tà 
  
35
 Maye 
 Kiếm Khách 
 MalibuClubYG 
 150 
 0 
 1,250,293 
 Tà 
  
36
 BabiShark 
 Cung Thủ 
 ThuaThiThoiYG 
 146 
 0 
 1,249,168 
 Chính 
  
37
 ZzMaLeZz 
 Cầm Sư 
 CaiBangVN 
 141 
 0 
 1,228,579 
 Tà 
  
38
 PeIu 
 Đại Phu 
 ThuaThiThoiYG 
 150 
 0 
 1,216,075 
 Chính 
  
39
 OngGiaBan 
 Thích Khách 
 KhongSoVkVN 
 148 
 0 
 1,203,098 
 Tà 
  
40
 Steve 
 Thích Khách 
 MalibuClubYG 
 148 
 0 
 1,201,084 
 Tà 
  

Trang 0 của 174 | 0 1 2 |Close
Open