BẢNG XẾP HẠNG
[ XẾP HẠNG TỔNG ]
[ XẾP HẠNG THẾ LỰC CHIẾN ]
[ XẾP HẠNG VÕ HUÂN ]
[ ĐAO KHÁCH ] - [ KIẾM KHÁCH ] - [ THƯƠNG KHÁCH ] - [ CUNG THỦ ]
[ ĐẠI PHU ] - [ THÍCH KHÁCH ] - [ CẦM SƯ ] - [ HÀN BẢO QUÂN ]
[ ĐÀM HOA LIÊN ] - [ QUYỀN SƯ ] - [ DIỆU YẾN ] - [ TỬ HÀO ] - [ THẦN NỮ ]
HẠNG
TÊN NHÂN VẬT
NGHỀ
BANG
CẤP
RESET
VÕ HUÂN
THẾ LỰC
ONLINE
1
 Tryndamere 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 135 
 0 
 114,730 
 Tà 
  
2
 PhongSoi 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 135 
 0 
 129,928 
 Tà 
  
3
 Viego 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 135 
 0 
 247,790 
 Chính 
  
4
 Aky01 
 Đao Khách 
 ChallengeYG 
 135 
 0 
 29,090 
 Chính 
  
5
 Aky02 
 Đao Khách 
 ChallengeYG 
 135 
 0 
 29,050 
 Chính 
  
6
 KimHuongNgoc 
 Đao Khách 
 ChallengeYG 
 135 
 0 
 104,268 
 Tà 
  
7
 Dany 
 Đao Khách 
 ChallengeYG 
 134 
 0 
 37,516 
 Tà 
  
8
 Topson 
 Đao Khách 
 KhongSoVkVN 
 134 
 0 
 271,685 
 Tà 
  
9
 Moon 
 Đao Khách 
 ChallengeYG 
 134 
 0 
 247,656 
 Chính 
  
10
 KingVN 
 Đao Khách 
 ChallengeYG 
 134 
 0 
 9,730 
 Chính 
  
11
 V3rSace 
 Đao Khách 
 ChallengeYG 
 134 
 0 
 170,934 
 Chính 
  
12
 Blue 
 Đao Khách 
 ChallengeYG 
 134 
 0 
 3,590 
 Chính 
  
13
 TenEmCungDep 
 Đao Khách 
 DragonVN 
 134 
 0 
 332,810 
 Chính 
  
14
 Steam 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 85,531 
 Chính 
  
15
 Free 
 Đao Khách 
 CaiBangVN 
 134 
 0 
 11,190 
 Chính 
  
16
 1Dao1kQuai 
 Đao Khách 
 DragonVN 
 134 
 0 
 107,208 
 Chính 
  
17
 Dragon 
 Đao Khách 
 CaiBangVN 
 134 
 0 
 7,240 
 Tà 
  
18
 Tank 
 Đao Khách 
 CaiBangVN 
 134 
 0 
 30,310 
 Tà 
  
19
 Drug 
 Đao Khách 
 CaiBangVN 
 134 
 0 
 6,010 
 Chính 
  
20
 ThienSat 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 24,953 
 Chính 
  
21
 Kagura 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 18,720 
 Tà 
  
22
 Hanzo 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 18,926 
 Tà 
  
23
 MsChang 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 18,240 
 Chính 
  
24
 Hanabi 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 18,220 
 Tà 
  
25
 Pitt 
 Đao Khách 
 ChallengeYG 
 134 
 0 
 390 
 Chính 
  
26
 SatThan 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 22,854 
 Chính 
  
27
 Hayabusa 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 18,299 
 Tà 
  
28
 Tom01 
 Đao Khách 
 KhongSoVkVN 
 134 
 0 
 70,204 
 Tà 
  
29
 LoanDao 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 21,866 
 Chính 
  
30
 TuyetDao 
 Đao Khách 
 ChallengeYG 
 133 
 0 
 3,518 
 Chính 
  
31
 Ayumi 
 Đao Khách 
 CaiBangVN 
 133 
 0 
 640 
 Chính 
  
32
 NhiepPhong 
 Đao Khách 
 ChallengeYG 
 133 
 0 
 48,340 
 Tà 
  
33
 Tom02 
 Đao Khách 
 ChallengeYG 
 133 
 0 
 3,128 
 Chính 
  
34
 LHP3 
 Đao Khách 
 CaiBangVN 
 133 
 0 
 400 
 Chính 
  
35
 Kurama 
 Đao Khách 
 CaiBangVN 
 133 
 0 
 160 
 Tà 
  
36
 FeedXongQuit 
 Đao Khách 
 TaPhaiTuoiGi 
 133 
 0 
 39,200 
 Chính 
  
37
 AustinParker 
 Đao Khách 
 CaiBangVN 
 133 
 0 
 87,234 
 Chính 
  
38
 DaoPho 
 Đao Khách 
 ChallengeYG 
 133 
 0 
 23,718 
 Chính 
  
39
 KhuMa 
 Đao Khách 
 ThienTrucYG 
 133 
 0 
 3,087 
 Chính 
  
40
 DaoMa 
 Đao Khách 
 KhongSoVkVN 
 133 
 0 
 2,996 
 Tà 
  

Trang 0 của 27 | 0 1 2 |Close
Open