BẢNG XẾP HẠNG
[ XẾP HẠNG TỔNG ]
[ XẾP HẠNG THẾ LỰC CHIẾN ]
[ XẾP HẠNG VÕ HUÂN ]
[ ĐAO KHÁCH ] - [ KIẾM KHÁCH ] - [ THƯƠNG KHÁCH ] - [ CUNG THỦ ]
[ ĐẠI PHU ] - [ THÍCH KHÁCH ] - [ CẦM SƯ ] - [ HÀN BẢO QUÂN ]
[ ĐÀM HOA LIÊN ] - [ QUYỀN SƯ ] - [ DIỆU YẾN ] - [ TỬ HÀO ] - [ THẦN NỮ ]
HẠNG
TÊN NHÂN VẬT
NGHỀ
BANG
CẤP
RESET
VÕ HUÂN
THẾ LỰC
ONLINE
1
 Kaii 
 Đại Phu 
 MalibuClubYG 
 135 
 0 
 242,920 
 Tà 
  
2
 Ashe 
 Thích Khách 
 MalibuClubYG 
 135 
 0 
 646,113 
 Tà 
  
3
 FukBoi 
 Cung Thủ 
 MalibuClubYG 
 135 
 0 
 698,041 
 Tà 
  
4
 Tryndamere 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 135 
 0 
 114,730 
 Tà 
  
5
 KimBinhNhi 
 Cầm Sư 
 MalibuClubYG 
 135 
 0 
 671,241 
 Tà 
  
6
 PhongSoi 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 135 
 0 
 129,928 
 Tà 
  
7
 KeeyCee 
 Thần Nữ 
 MalibuClubYG 
 135 
 0 
 210,470 
 Chính 
  
8
 Neva 
 Tử Hào 
 MalibuClubYG 
 135 
 0 
 169,910 
 Tà 
  
9
 Viego 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 135 
 0 
 247,790 
 Chính 
  
10
 Hana 
 Thần Nữ 
 MalibuClubYG 
 135 
 0 
 167,820 
 Chính 
  
11
 Liverpool 
 Thần Nữ 
 MalibuClubYG 
 135 
 0 
 106,453 
 Tà 
  
12
 Aky03 
 Đại Phu 
 ChallengeYG 
 135 
 0 
 42,090 
 Chính 
  
13
 Aky01 
 Đao Khách 
 ChallengeYG 
 135 
 0 
 29,090 
 Chính 
  
14
 Aky02 
 Đao Khách 
 ChallengeYG 
 135 
 0 
 29,050 
 Chính 
  
15
 Diemcoco 
 Đại Phu 
 ChallengeYG 
 135 
 0 
 34,030 
 Chính 
  
16
 KimHuongNgoc 
 Đao Khách 
 ChallengeYG 
 135 
 0 
 104,268 
 Tà 
  
17
 SieuuNhan 
 Cung Thủ 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 422,511 
 Tà 
  
18
 Sunnie 
 Kiếm Khách 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 721,195 
 Tà 
  
19
 2207 
 Thần Nữ 
 ThienTrucYG 
 134 
 0 
 285,659 
 Tà 
  
20
 Dany 
 Đao Khách 
 ChallengeYG 
 134 
 0 
 37,516 
 Tà 
  
21
 Mark4 
 Đại Phu 
 ChallengeYG 
 134 
 0 
 1,690 
 Chính 
  
22
 Mark3 
 Hàn Bảo Quân 
 ChallengeYG 
 134 
 0 
 5,510 
 Chính 
  
23
 Klaus 
 Cung Thủ 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 526,521 
 Tà 
  
24
 Vicki 
 Đại Phu 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 364,120 
 Tà 
  
25
  Nhan  
 Cung Thủ 
  
 134 
 0 
 419,011 
 Tà 
  
26
 Rosie 
 Cầm Sư 
 ThienTrucYG 
 134 
 0 
 20,021 
 Tà 
  
27
 Topson 
 Đao Khách 
 KhongSoVkVN 
 134 
 0 
 271,685 
 Tà 
  
28
 Chelsea 
 Thần Nữ 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 137,020 
 Tà 
  
29
 Moon 
 Đao Khách 
 ChallengeYG 
 134 
 0 
 247,656 
 Chính 
  
30
 Soprano 
 Tử Hào 
 KhongSoVkVN 
 134 
 0 
 113,510 
 Tà 
  
31
 KingVN 
 Đao Khách 
 ChallengeYG 
 134 
 0 
 9,730 
 Chính 
  
32
 V3rSace 
 Đao Khách 
 ChallengeYG 
 134 
 0 
 170,934 
 Chính 
  
33
 GaRung 
 Kiếm Khách 
 DragonVN 
 134 
 0 
 643,950 
 Chính 
  
34
 Windranger 
 Đại Phu 
  
 134 
 0 
 9,870 
 Chính 
  
35
 Blue 
 Đao Khách 
 ChallengeYG 
 134 
 0 
 3,590 
 Chính 
  
36
 NuNhi 
 Đại Phu 
  
 134 
 0 
 4,130 
 Chính 
  
37
 Tommm 
 Tử Hào 
 ChallengeYG 
 134 
 0 
 36,802 
 Tà 
  
38
 Samm 
 Cung Thủ 
 ChallengeYG 
 134 
 0 
 81,807 
 Tà 
  
39
 Anna 
 Cầm Sư 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 744,920 
 Tà 
  
40
 Dafuq 
 Thương Hào 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 88,226 
 Chính 
  

Trang 0 của 129 | 0 1 2 |Close
Open